AKTUALNOŚCI
.:  Uprzejmie informujemy, że dnia 10.08.2017 r. zaczną obowiązywać nowe nazwy ulic.

Uprzejmie informujemy, że od dnia
10 sierpnia 2017 r. zaczną obowiązywać w Maszewie nowe nazwy czterech ulic.

Zgodnie z ustawą z dnia 01 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

W związku z powyższym Rada Miejska w Maszewie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych dokonała  zmian nazw ulic w następujący sposób:

  1. Dotychczasowa ulica Karola Świerczewskiego otrzymała nazwę Spacerowa;
  2. Dotychczasowa ulica Mariana Buczka otrzymała nazwę Kamienna;
  3. Dotychczasowa ulica Hanki Sawickiej otrzymała nazwę Kwiatowa;
  4. Dotychczasowa ulica 22 Lipca otrzymała nazwę Sportowa.

Mając na uwadze art. 5 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, który określa, że „Zmiana nazwy ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”, nie zachodzi konieczność wymiany posiadanych dokumentów m.in. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu w związku z podjętą uchwałą. Wobec powyższego dokumenty posiadające dotychczasowe nazwy ulic będą podlegały wymianie po upływie terminu ich ważności bądź w wyniku innych zmian, niezwiązanych ze zmianą nazw ulic, w szczególności: zmianą nazwiska, miejsca zameldowania itp.

Podjęte przez Radę Miejską w Maszewie Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 26 lipca 2017 r. W związku z powyższym nowe nazwy ulic zaczną obowiązywać od dnia 10.08.2017 r.

Dokładnych informacji, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Maszewie, ul. Plac Wolności 2,
72-130 Maszewo, w godzinach urzędowania, lub telefonicznie: 91/ 402 33 80.


webmaster [22:32, 03-08-2017]  drukuj
© UM w Maszewie