AKTUALNOŚCI
.:  Dodatkowe zajęcia w przedszkolu

W Przedszkolu Miejskim w Maszewie realizowany jest projekt pn. „Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie” w ramach Działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020. W ramach projektu przewidziano realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w roku szkolnym 2017/2018 umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością i problemami logopedycznymi udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego  z niepełnosprawności. Zaplanowano następujące zadania: organizacja zajęć logopedycznych i zajęć rewalidacyjnych.


webmaster [16:39, 13-09-2017]  drukuj
© UM w Maszewie