.:   Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gm. Maszewo.

 

Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Maszewo

Wykaz pojazdów z jednostek OSP Maszewo obecnie ubezpieczonych na rok 2017 z ważnymi przeglądami technicznymi.

  1. OSP Maszewo     sam.    RENAULT     
  2. OSP Maszewo     sam.   STAR 244      
  3. OSP Nastazin       sam.    LSRD WV     
  4. OSP Nastazin       sam.   STAR 244      
  5. OSP Przemocze   sam.  MERCEDES    
  6. OSP Przemocze   sam.  JELCZ           
  7. OSP Dębice          sam.   STAR 244      
  8. OSP Jarosławki    sam.  STAR 244       
  9. OSP Rożnowo      sam.   MERCEDES   
  10. OSP Bagna           sam.   STAR 244      

 

Remizy w jednostkach OSP Maszewo, OSP Przemocze i OSP Nastazin posiadają ,,monitoring” który zabezpiecza samochody i mienie w nich zgromadzone przed kradzieżą.

Na terenie Gminy Maszewo funkcjonuje 7 jednostek OSP. Trzy z nich OSP Maszewo, OSP Przemocze i od 01.12.2016 OSP Nastazin należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i są to jednostki najbardziej doposażone w sprzęt, który potrzebny jest do działań ratowniczo – gaśniczych.

Jednostka OSP w Maszewie jest największą jednostką w gminie Maszewo i znajduje się w mieście, stanowiącym siedzibę gminy. Należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego od 1995 roku
i stanowi ważne ogniwo na mapie Powiatu Goleniowskiego. Jednostka posiada dwa samochody ratowniczo – gaśnicze średnie RENAULT GBA 2,5/24 i STAR 244 GBA 2,5/16. Na jej wyposażeniu znajduje się specjalistyczny sprzęt o wysokich parametrach technicznych, jakie na chwilę obecną powinny spełniać wymagania odnośnie wyjazdu do pożarów, wypadków i innych miejscowych zagrożeń.

Z roku na rok czynione są kroki w doposażeniu w sprzęt, szkolenia strażaków ochotników, przeprowadzanie ćwiczeń na obiektach (szkoły, przedszkola).W jednostce OSP Maszewo jest 26 członków, z czego 19 osób uprawnionych jest do brania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

W roku ubiegłym jednostka OSP Maszewo wyjeżdżała do 47 zdarzeń w tym do pożarów 27 razy i 20 do miejscowych zagrożeń.  Strażacy biorą udział w zawodach pożarniczych i imprezach, które odbywają się na terenie Gminy Maszewo. Z środków przekazanych na KSRG w kwocie 7460 zł. na wydatki bieżące i inwestycyjne 9000 zł. w roku ubiegłym został zakupiony i uzupełniony sprzęt, który uzupełnił braki jakie występowały odnośnie wyposażenia (Pirometr typ ST 677, kamizelki funkcyjne KDR, buty specjalne HAIX 5 par, Ubranie specjalne NOMEX, zakupiono rozpieracz kolumnowy R410 z zestawem specjalnych końcówek ) . Koszt zadania z funduszy przekazanych na KSRG wyniósł 21415 zł. Z budżetu gminy do zakupu dołożono środki w kwocie 4955 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 26370 zł.

Z dotacji MSWiA którą, otrzymało OSP Maszewo w kwocie 24752 zł zakupiono 4 aparaty powietrzne DRAGER, pompę do zanieczyszczonej wody, pilarkę do drzewa MS 461, węże pożarnicze. Wkład z budżetu gminy wyniósł 6618 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 31370 zł. W roku ubiegłym dotacje dla OSP Maszewo z budżetu państwa wyniosły 41212 zł.

OSP PRZEMOCZE - jest drugą, co do wielkości jednostką OSP na terenie Gminy. Tak jak OSP Maszewo jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Jednostka ta posiada dwa boksy wyjazdowe oraz wyposażona jest w sprzęt podstawowy gaśniczy do prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych.

W ubiegłym roku z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach dofinansowania zakupiono (kominiarki niepalne, rękawice specjalne, kamizelki funkcyjnych, pirometr wysokotemperaturowy ST 677, ubrania koszarowe 3 komp.) Na wydatki bieżące z KSRG wydano kwotę 6920zł. Całkowity koszt zadania z KSRG wyniósł 6960 zł. W roku ubiegłym jednostka OSP Przemocze wyjeżdżała do 21 zdarzeń w tym do pożarów 16 razy i 5 razy do miejscowych zagrożeń. W jednostce jest 25 członków, z czego 18 uprawnionych do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

OSP ROŻNOWO – posiada na swoim wyposażeniu samochód gaśniczy Mercedes, który w znacznym stopniu poprawił mobilność jednostki do zdarzeń. Wyposażona jest w podstawowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Jako jednostka spoza KSRG posiada garaż murowany i jeden boks wyjazdowy. W OSP Rożnowo jest 16 członków 13 uprawnionych do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W roku ubiegłym jednostka OSP Rożnowo wyjeżdżała do 9 zdarzeń w tym do pożarów 4 razy i 5 do miejscowych zagrożeń.

 OSP DĘBICE – w jednostce tej na wyposażeniu jest samochód gaśniczy średni GBM 2,5/8.

Jednostka posiada garaż murowany z jednym stanowiskiem na samochód bojowy. Jest to jednostka spoza KSRG. Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy i oświetleniowy. W jednostce jest 18 czynnych członków, 10 strażaków ubezpieczonych i uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków rozbudowy obiektu OSP Dębice i zostały zabezpieczone środki finansowe na rozbudowę  w 2017 roku.
W roku ubiegłym jednostka OSP Dębice wyjeżdżała do 12 zdarzeń w tym do 8 pożarów i 4 miejscowych zagrożeń.

OSP JAROSŁAWKI – jest jednostką spoza KSRG posiadającą na swoim wyposażeniu samochód gaśniczy GBA 2,5/16. Jednostka posiada garaż murowany jedno stanowiskowy. W jednostce jest 13 strażaków, 7 ubezpieczonych imiennie i uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy. W roku ubiegłym jednostka OSP Jarosławki wyjeżdżała do 8 zdarzeń w tym do 4 pożarów i 4 miejscowych zagrożeń.

OSP BAGNA - jednostka posiada na swoim wyposażeniu samochód gaśniczy GBA 2,5/16.

W jednostce jest czynnych 19 członków, ubezpieczonych imiennie i uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych jest 9 strażaków. Jednostka wyposażona w podstawowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.  Zarządowi OSP udało się pozyskać sponsora na zakup kompresatora, który służy do podtrzymania ciśnienia w układzie pneumatycznym samochodu. W grudniu 2015 roku po remoncie kapitalnym obiekt OSP Bagna został oddany do użytku. W roku ubiegłym jednostka wyjeżdżała
1 raz do pożaru torfowisk w miejscowości Radzanek.

OSP NASTAZIN- posiada budynek murowany dwu stanowiskowy. Jednostka od 01.12.2016. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Posiada na swoim wyposażeniu samochód GBA 2,5/16 oraz samochód VW transporter.

Jednostka wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy i oświetleniowy do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W 2016 OSP Nastazin została doposażona w aparaty ochrony dróg oddechowych 4 komplety, , pompę do wody zanieczyszczonej( sprzęt przekazany z OSP Maszewo), piłę do stali i betonu, piłę do drzewa, zestaw pierwszej pomocy torbę PSP R1, Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z KSRG i budżetu gminy.  Zakupiono agregat oddymiający, który w całości został sfinansowany przez PKN Orlen.

W jednostce jest 26 członków, 11 ubezpieczonych imiennie i uprawnionych do działań ratowniczych.

W roku ubiegłym jednostka OSP Nastazin wyjeżdżała do 9 zdarzeń w tym do 5 pożarów i 4 miejscowych zagrożeń. W jednostce jest działające centralne ogrzewanie, woda i sanitariaty.

 Został zamontowany system DSP ( Dalekosiężny System Powiadamiania - syrena alarmowa załączana drogą radiową), który skraca czas dysponowania jednostki do zdarzeń.

Założono monitoring jak w jednostkach OSP Przemocze i OSP Maszewo.

 

W roku 2016 strażacy brali czynny udział w zabezpieczeniu wszystkich imprez plenerowych na terenie Gminy Maszewo. Wszelkie czynności wpływające na możliwość lepszego funkcjonowania jednostek to niewątpliwie zasługa władz samorządowych i samych strażaków.

Wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi strażacy organizują akcje krwiodawstwa przed remizą OSP w Maszewie. W 2016 roku ambulans krwiodawstwa zawitał do Maszewa pięć razy.  Łącznie podczas pięciu akcji krwiodawstwa udało się zebrać prawie 112 litrów krwi.

[08:19, 09-03-2017]