.:  Mieszkańcy Gminy Maszewo!

Mieszkańcy Gminy Maszewo!

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w Gazecie Goleniowskiej w dniu dzisiejszym (13.10.2017 r.) uprzejmie informuję:

Nie prawdą jest, o czym nie mógł wiedzieć autor artykułu, że należności Gminy Maszewo wynoszą 16 168 680,30 zł. Rzeczywiście jest to kwota zawarta w opinii RIO w Szczecinie, jednakże jest ona błędna. Gmina Maszewo już wystąpiła do RIO o stosowne wyjaśnienie. Fakty przedstawiają się następująco:

zgodnie ze złożonym przez Gminę Maszewo sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku należności na rzecz Gminy (a nie zobowiązania Gminy) wynoszą 8 259 623,91 zł, a nie 16 168 680,30 zł wykazanych w opinii RIO.

Na ww. kwotę 8 259 623,91 zł składa się:

- 350 567,52 zł ? należności dla Gminy z tytułu opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Komunalny w Maszewie (tj.: czynsze, woda, ścieki),

- 5801,32 zł ? wpływy z karty podatkowej,

- 2 309 572,31 zł ? wpływy z podatków (rolny, leśny, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych),

- 984 135,20 zł ? wpływy z podatku (rolny, leśny, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych),

- 4 609 547,56 zł ? należności z tytułu zaległości alimentacyjnych (dłużnicy alimentacyjni).

Jednocześnie informuję, że na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie Gminy z tytułu podlegających spłacie zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności wynosiło 11 078 033,51 zł, co stanowi 31,43% zadłużenia w stosunku do dochodów. Na koniec 2017 roku planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności to kwota 9 998 375,69 zł, co stanowi 28,36% zadłużenia w stosunku do dochodów.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet po stronie dochodów wynosił:

plan ? 35 250 207,60 zł,

wykonanie ? 18 327 046,76 zł ? 52%,

a po stronie wydatków:

plan ? 33 342 530,60 zł

wykonanie ? 16 781 856,24 zł ? 51,5%.

Z poważaniem

Jadwiga Ferensztajn

Burmistrz Maszewa

[15:38, 13-11-2017]