Informacja w sprawie deklaracji

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dn. 09.11.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.


Zmiana wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych


APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZED WŁASNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ

Zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania czystości i porządku przed własną posesją.

Prosimy o wystawianie pojemników/worków z odpadami przed wejście na teren posesji w dniu wywozu odpadów

( do godz. 7:00 ). Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze nie trzymajmy pojemników cały czas przed posesjami w obrębie pasa drogowego, ponieważ wygląda to nieestetycznie.

Urząd Miejski w Maszewie


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze2017r.

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacj


WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MASZEWO:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (91) 577 01 69,
 2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. 15 Lutego 14c, 72-200 Nowogard, tel. (91) 39 21 322,
 3. REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71 - 005 Szczecin, tel. (91) 43 10 855,
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra, tel. (91) 39 16 111,
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 12, 72-100 Goleniów, tel. (91) 418 44 26,

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maszewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Gmina Maszewo wchodzi w skład Celowego Związku Gmina R - XXI.Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maszewo, zobowiązane są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie.


Urząd Miejski w Maszewie informuje, że od 01.03.2015r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie znajdował się na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Lokalizacja: przedłużenie ul. Świerczewskiego (za stadionem - droga w kierunku na Darż).

Odpady, które wytworzone są w gospodarstwach domowych, których firma nie odbierze bezpośrednio można oddać bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK

 • powstające w gospodarstwie domowym leki, chemikalia w ilości nieograniczonej,

 • zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieograniczonej,

 • zużyte opony w ilości nieograniczonej,

 • odzież w ilości nieograniczonej,

 • tekstylia w ilości nieograniczonej,

 • odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w każdą środę od godz. 9:00-17:00.


Firma odbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych


Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59
64-300 Nowy Tomyśl


.: Odpady elektryczne i elektroniczne

Urząd Miejski w Maszewie informuje, że 26.07.2014 r. na terenie naszej Gminy odbędzie się BEZPŁATNA zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Akcja jest doskonałą okazją aby w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska wyzbyć się uszkodzonych i niepotrzebnych sprzętów.

Co można oddać?

 • lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne
 • odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów
 • telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie
 • sprzęt oświetleniowy, świetlówki, lampy sodowe, żarówki energooszczędne
 • wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki
 • i wiele innych urządzeń elektrycznych.

W załączeniu harmonogram zbiórki w całej Gminie Maszewo. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
DLA GMINY MASZEWO
26.07.2014 r.

Zbiórka niepotrzebnych i przeterminowanych leków

Na terenie Gminy Maszewo prowadzona jest przez Urząd Miejski w Maszewie zbiórka leków niepotrzebnych i przeterminowanych, pojemniki do ich zbiórki znajdują się w dwóch aptekach w Maszewie:
 • ul. Jednoci Narodowej 46,
 • ul. Jednoci Narodowej 43.

Zbiórka zużytych baterii

Na terenie miasta i gminy Maszewo prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Pojemniki do gromadzenia baterii rozstawione są w Szkole Podstawowej w Maszewie, Dębicach, Rożnowie, w Gimnazjum i w Przedszkolu Miejskim w Maszewie, w Urzędzie Miejskim w Maszewie.


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE GMINY MASZEWO

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zobowiązania unijne i ustawy krajowe nałożyły na Gminy obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zasadniczy sposób zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, konsekwencją tego jest przejęcie przez Gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

KONSTRUKCJA NOWEGO SYSTEMU JEST NASTĘPUJĄCA:

Mieszkańcy wnoszą do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a specjalistyczna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu odbiera i zagospodarowuje wszystkie odpady komunalne zebrane od mieszkańców. Zebrane odpady kierowane są do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie, gdzie poddawane są dodatkowym procesom selekcji i odzysku.

TAKI SYSTEM ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ OD 1 LIPCA 2013 R.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT ORAZ ICH WYSOKOŚĆ, DEKLARACJE

 • Do 30 maja 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych takich jak zabudowa jednorodzinna i budynki wielolokalowe (jak również najemcy, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści, zarządcy itp.) składają w Urzędzie Miejskim w Maszewie wypełnione deklaracje z wyliczoną opłatą i wymienionymi osobami zamieszkałymi w nieruchomości _ pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2 w pokoju Nr 7, I piętro. W miejscu przyjmowania deklaracji pracownicy Urzędu Miejskiego w Maszewie udzielać będą niezbędnych informacji oraz służyć pomocą przy wypełnianiu deklaracji, niezbędne informacje będą również udzielane pod Nr tel. (91) 402-33-86,

 • kolejne deklaracje należy składać w terminie 14 dni od:

  • dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego lub kolejnego mieszkańca;

  • dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • obowiązek wnoszenia opłat powstaje za każdy miesiąc, w którym daną nieruchomość zamieszkuje mieszkaniec,

 • opłatę tą wnosi się co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty,

 • opłaty dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Maszewie Nr 81937510546800023130000020,

 • pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba będzie uiścić do 10 lipca 2013 r.

Druki deklaracji wraz z wzorem ich wypełnienia przekazane będą mieszkańcom Gminy Maszewo. Mieszkańcy otrzymają także książeczki opłat.

UWAGA:

ZABUDOWA MIESZANA

W przypadku budynków wykorzystywanych częściowo jako mieszkania i częściowo jako lokale usługowe lub handlowe, dla:

  • części mieszkalnej - należy złożyć deklarację;

  • części niezamieszkałej _ należy posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (typu szkoły, sklepy, firmy itp.) będą zobowiązani nadal posiadać umowy o odbiór odpadów komunalnych, zawarte na dotychczasowych zasadach.

OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY !

Kto segreguje odpady płaci mniej:

 • 10 zł/osobę na miesiąc

 • Do czwartego i następnego dziecka w rodzinie Gmina dopłaca 9 zł. co w praktyce oznacza, że za czwarte i kolejne dziecko w rodzinie płacimy tylko 1 zł.

Kto nie segreguje:

 • Płaci 15 zł./osobę na miesiąc,

 • Nie ma dopłat do czwartego i kolejnego dziecka w rodzinie.

Definicja rodziny:zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182): rodzina _ osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

WAŻNE !

Najdroższe jest przyjęcie do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Słajsinie odpadów niesegregowanych, to głównie one generują koszty systemu. Odpady zbierane selektywnie przyjmowane są bezpłatnie lub za dużo niższą cenę.

Jeżeli wszyscy będziemy uczciwie segregować i oddawać do zagospodarowania jak najmniej tych najdroższych śmieci spowodujemy, że koszty systemu będą jak najniższe, a tym samym opłata od mieszkańca będzie możliwie najniższa.

PAMIĘTAJ !!!

OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY

ZAPŁACISZ MNIEJ ZA ICH WYWÓZ

Na terenie Gminy Maszewo prowadzona będzie zbiórka:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

 • selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

  • szkła,

  • papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

  • odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

  • przeterminowanych leków i chemikaliów,

  • zużytych baterii i akumulatorów,

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  • odpadów wielkogabarytowych,

  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

  • zużytych opon,

  • odzieży,

  • tekstyliów.

Od 1 lipca 2013 r. każda nieruchomość, na terenie której prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów, zostanie wyposażona przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbierania odpadów komunalnych w następujący komplet pojemników i/lub worków:

 • pojemnik/worek zielony na szkło;

 • worek przezroczysty lub pojemnik, w którym gromadzone są: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe tzn. kartoniki po sokach, mleku itp.;

 • pojemnik/worek brązowy na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych przekazany zostanie mieszkańcom po jego ustaleniu z wybranym w przetargu wykonawcą.

PAMIĘTAJ:

Zabronione jest spalanie, zakopywanie, wyrzucanie i składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

W celu prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, należy zapoznać się z wymogami przedstawionymi poniżej. Wymienione zostały poszczególne rodzaje odpadów ze wskazaniem pojemnika lub worka do jakiego powinny one trafić.

ZANIM WYRZUCISZ:

OPRÓŻNIJ opakowanie z resztek zawartości.

OPŁUCZ zanieczyszczone opakowanie niewielką ilością zimnej wody.

ODDZIEL drobne elementy, np. zszywki, lub metalowe/plastikowe krążki z szyjek butelek.

USUŃ NAKRĘTKI i ETYKIETY z butelek plastikowych.

ZGNIEĆ butelki PET, kartony, pudełka i puszki.

NIE ROZBIJAJ butelek i słoików.

WOREK PRZEZROCZYSTY LUB POJEMNIK

PAPIER I TEKTURA

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

 • papier i tekturę (w tym papier, tekturę, opakowania z papieru, tektury i kartonu, gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, papierowe torby, worki, opakowania papierowe pozostałe, papier szkolny i biurowy itd.),

 • czyste tworzywo sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych po napojach, opakowania po kosmetykach tj. po szamponach, odżywkach, itp., opakowania po środkach czystości tj. po płynach do prania, płukania, itp., opakowania po żywności tj. po mleku, jogurtach, serkach, itp., folia opakowaniowa tj. woreczki, worki, reklamówki, itp., niezależnie czy zostały wykonane z PE, PP, PE, PEHD, PS i pozostałych tw. sztucznych),

 • metal (opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych: puszka aluminiowa i stalowa po napojach, opakowania metalowe po konserwach, produktach itp. złom metali żelaznych i nieżelaznych: armatura, przedmioty metalowe itp.),

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach)

 • opakowań z zawartością (np. żywności, wapna, cementu) ;

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego oraz mokrych folii;

 • styropianu, worków po nawozach;

 • opakowań po olejach silnikowych i smarach,

 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

 • puszek po farbach i lakierach;

 • metali łączonych z innymi materiałami, np. z gumą, drewnem czy szkłem.

WOREK/POJEMNIK ZIELONY

SZKŁO

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

 • czyste opakowania szklane kolorowe i bezbarwne takie jak: szklane butelki po napojach, słoiki i inne naczynia szklane

 • ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu: arco, talerze, doniczki) ;

 • luster;

 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

 • zużytych żarówek, lamp jarzeniowych;

 • szyb samochodowych;

 • szkła okiennego, stłuczki szklanej.

WOREK/POJEMNIK BRĄZOWY

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

ORAZ ODPADY ZIELONE

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

 • bioodpady (m.in. resztki jedzenia) i odpady zielone (m.in. liście i trawa)

 • odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone

Worki/pojemniki do selektywnej zbiórki mieszkańcy otrzymają od firmy, która będzie odbierać od nas odpady.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pozostałe odpady, które wytworzymy w swoich gospodarstwach domowych, których firma nie odbierze od nas bezpośrednie możemy oddać bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK

Tymczasowy PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH tzw. PSZOK powstanie na terenie Zakładu Komunalnego w Maszewie, ul. Szkolna 8, zbierane w nim będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, w ilości nieograniczonej,

 • zużyte baterie i akumulatory, w ilości nieograniczonej,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych napraw i remontów, w ilości nieograniczonej,

 • zużyte opony, w ilości nieograniczonej,

 • odzież, w ilości nieograniczonej,

 • tekstylia, w ilości nieograniczonej,

 • odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości nieograniczonej.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH tzw. PSZOK w Zakładzie Komunalnym w Maszewie czynny będzie w środy w godz. od 9.00 do 17.00.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane będą również jak dotychczas podczas zbiórki objazdowej w wyznaczonych punktach oraz terminach.

Przeterminowane leki będzie można nadal oddawać do aptek na terenie Maszewa, gdzie znajdują się przygotowane do tego celu pojemniki.

Więcej informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Gminy Maszewo można znaleźć na stronie www.maszewo.pl w zakładce _Gospodarka odpadami komunalnymi_ oraz pod nr telefonów:

 • Urząd Miejski w Maszewie (91) 402-33-86

 • Zakład Komunalny w Maszewie (91) 418-75-04

CZYSTE ŚRODOWISKO TO NASZ WSPÓLNY SKARB

NIE ZAŚMIECAJMY GO

BY NASZE DZIECI I WNUKI MOGŁY SIĘ NIM NADAL CIESZYĆ

Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie regulujące NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI na terenie Gminy Maszewo:

 1. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, PDF: U-XXII-137-2012.pdf, U-XXIII-148-2012.pdf, XXVII-167-2013.pdf,

 1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-142-2012.pdf, XXVII-168-2013.pdf,

 1. uchwała w sprawie wzoru deklaracji, PDF: XXVII-170-2013.pdf, druk - załącznik Nr 1 do deklaracji.doc, druk - załącznik Nr 2 do deklaracji.doc,

 1. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-144-2012.pdf

 1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, PDF: XXVII-169-2013.pdf

© UM w Maszewie