AKTUALNOŚCI
.:  Zmiana wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od  1  stycznia  2017  r.  wzrosną  opłaty  za  odbiór  odpadów  komunalnych.  Osoby,  które segregują odpady, do tej pory płaciły za ich odbiór 10 zł, po 1 stycznia 2017 r. zapłacą 11 zł. Mieszkańcy,  którzy  nie  segregują  odpadów  płacić  będą  22  zł.  
 
Zgodnie z treścią ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel  nieruchomości  otrzyma  zawiadomienie  o  zmianie  wysokości  stawki  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu  o złożoną wcześniej deklarację.  Tym  samym  właściciele  nieruchomości,  którzy  złożyli  deklaracje,  nie  mają obowiązku  składania  nowej  deklaracji  i  uiszczają  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi w wysokości, jaka zostanie podana w zawiadomieniu.
 
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  tj.  ilość  osób  zamieszkujących  daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni.
 
Jak wynika z analizy stanu gospodarki odpadami, wpływy z opłat muszą pokrywać koszty związane z funkcjonowaniem systemu. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych;  tworzenia  i utrzymania punktów ich selektywnego zbierania; obsługi administracyjnej tego systemu czy edukacji ekologicznej. 


webmaster [20:09, 13-12-2016]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019