AKTUALNOŚCI
.:  Środki finansowe z Unii Europejskiej
Mieszkańcy Gminy Maszewo

Polsce na lata 2007-2013 przyznane zostały przez Unię Europejską środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wielu obszarach tematycznych. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie uzależniona jest od sposobu przygotowania i jakości dokumentów strategicznych opracowywanych przez przyszłych beneficjentów. Jednym z kluczowych opracowań tego typu, dających stosunkowo dużą gwarancję otrzymania dofinansowania przez gminy, przedsiębiorców, rolników - społeczność Powiatu Goleniowskiego jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) opracowywana na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju zadecydują o wydatkowaniu na terenie Powiatu Goleniowskiego blisko 12,5 mln PLN z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ze środków tych wyłączone zostaną:

 • kwota 230 tys. PLN na projekty współpracy krajowej i międzynarodowej;
 • kwota 2,5 mln PLN na funkcjonowanie LGD (w tym szkolenia kadr LGD; animowanie społeczności lokalnych; koszty administracyjne; materiały promocyjne).

Pozostałe główne środki finansowe LGD w kwocie ok. 9,77 mln PLN (rocznie 1,4 mln- zakładając 7 lat realizacji) przeznaczone mogą być na:

 1. "Małe projekty";
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 4. Odnowa i rozwój wsi;

Do 15 maja 2015 roku każda Gmina uczestnicząca w partnerstwie w LGD będzie miała do wykorzystania kwotę ok. 1,6 mln PLN. Istnieje konieczność ścisłego zaplanowania konkretnych działań związanych z wydatkowaniem przez każdą z Gmin ok. 1,6 mln. Oczekujemy informacji dotyczących jakie przedsięwzięcia i ich ilość mają być zrealizowane przez Państwa Gminę w latach 2009 - 2015 w ramach LGD. Prosimy o zainteresowanie się i wyrażenie swojej opinii poprzez swoich radnych bądź sołtysów. Dodatkowo prosimy o wskazanie pozostałych projektów (2009-15) w ramach w/w działań, abyśmy mogli je umieścić w treści LSR. O powyższe informacje prosimy do 31 stycznia 2008 roku. Przedstawione dane będą przedmiotem konsultacji ze społecznościami lokalnymi (sołtysi, animatorzy, przedsiębiorcy). Ostateczną decyzję co do treści LSR podejmie walne zebranie członków.

Prosimy o wypełnienie Tabeli.

Ad. 1.
"Małe projekty" -do 100.000 PLN na jednego beneficjenta w okresie 7 lat - wszystkie podmioty wymienione w pozostałych działaniach, 70% dofinansowania, maksymalna wartość jednego projektu do 25.000 PLN) -z wyłączeniem miasta Goleniów- dotyczą:

 1. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnymi warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
 2. promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
 3. rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju;
 4. inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
 5. organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
 6. zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000,
 7. zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD;
 8. renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
 9. odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
 10. zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
 11. inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
 12. budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
 13. zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont;

Ad. 2.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (do 300.000 PLN a jednego beneficjenta w okresie 7 lat - osobę fizyczną lub mikroprzedsiębiorcę zatrudniającego poniżej 10 osób, 50 % dofinansowania). Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Ad. 3.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (do 100.000 PLN na jednego beneficjenta - rolnik lub domownik w okresie 7 lat, 50 % dofinansowania). Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Ad. 4.
Odnowa i rozwój wsi (do 500.000 PLN na jednego beneficjenta - jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne oraz OPP w okresie 7 lat, 75 % dofinansowania). Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  1. pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  2. służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

webmaster [14:37, 15-01-2008]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019