AKTUALNOŚCI
.:  Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021

Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „Piękna Zachodniopomorska Wieś”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz wizji w terenie. Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrody przewidziane w Konkursie są nagrodami pieniężnymi. Nagrody za zajęcie odpowiedniego miejsca prezentują się następująco:

  • I miejsce – 40 000 zł
  • II miejsce – 30 000 zł
  • III miejsce – 20 000 zł
  • Wyróżnienia – 10 000 zł.

Podmioty uprawnione do zgłoszenia się do Konkursu i zawierania umów w jego ramach to gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie. Z terenu każdej gminy zgłosić się mogą dwa sołectwa.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

  • Stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności,
  • Ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
  • Funkcjonowanie małej architektury urządzeń publicznych,
  • Aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności.

Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Warunkiem zgłoszenia się do Konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w terminie od 22 marca 2021 r. do 9 maja 2021 r.

Regulamin Konkurs wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem: http://www.wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies/o-konkursie-0.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć u pracowników Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ Aleksandry Jaszczuk (nr tel. 91 44-10-215, e-mail: ajaszczuk@wzp.pl) oraz Pauliny Makatun-Hałas (nr tel. 91 44-10-233 , e-mail: pmakatun@wzp.pl).


webmaster [10:51, 02-04-2021]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019