AKTUALNOŚCI
.:  Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu
priorytetowego "Czyste Powietrze"


Cel Programu
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnychlub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej znowo
budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.


Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć
budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.


Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.
Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały
uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z
późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

szczegóły.pdf

Źródło Programu : link


webmaster [20:51, 19-09-2018]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019