.:  Zły stan murów obronnych – komunikat.

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MASZEWA

DOTYCZĄCY ZŁEGO STANU MURÓW OBRONNYCH

 

            W dniu 17 września 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Maszewie wpłynęło pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 września 2018 r. znak ZN.5142.178.2018.MG dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie murów miejskich
w Maszewie na odcinku wzdłuż ul. Głowackiego z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny.

 

            W dniu 10 kwietnia 2019 r. na zlecenie Konserwatora Zabytków przeprowadzone zostały przez zewnętrznego specjalistę czynności w celu wydania ekspertyzy technicznej murów grożących zawaleniem na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Henryka Sienkiewicza. Prowadzący oględziny zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczne pochylenie murów w stosunku do ich osi, wstępnie wskazując na realną, bezpośrednią możliwość ich zawalenia mogącego powodować osunięcie się kamieni po całej powierzchni działek w kierunku ul. Głowackiego.

 

            Wobec powyższego, realizując wytyczne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazane w przywołanym na wstępnie piśmie (treść w załączeniu), oraz stosując się do uwag specjalisty przeprowadzającego oględziny, który wskazał w toku czynności,
że stan murów obronnych bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu, Burmistrz Maszewa zwrócił się do Prezesa Stowarzyszenia Ogrodowego im. Rodziny Matysiaków o natychmiastowe wyznaczenie strefy niebezpiecznej na ogrodach działkowych wzdłuż ul. Głowackiego na odcinku
od ul, Grunwaldzkiej do ul. Henryka Sienkiewicza poprzez całkowity zakaz ich użytkowania
i przebywania na nich.

            Po uzyskaniu ekspertyzy natychmiast zostaną przekazane do publicznej wiadomości zawarte w niej wnioski, zalecenia i przedsięwzięcia.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z poleceniem Konserwatora Zabytków stopniowo koniecznym będzie wypowiadanie umów w zakresie użytkowania przedmiotowych ogrodów działkowych, w tym docelowo na całym obwodzie murów.

[10:16, 11-04-2019]