.:  WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2011 R.

Zgodnie ze swoją właściwością Urząd Miejski w Maszewie współdziałając z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą w Szczecinie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do organów izb rolniczych, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 r. informuje, że:

 1. w okręgu wyborczym stanowiącym obszar gminy Maszewo wybierani są dwaj delegaci do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Goleniowie;
 2. kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby;
 3. Członkami samorządu rolniczego (członkami izby) z mocy prawa są:
  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
 4. Osoba, która ubiega się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi złożyć następujące dokumenty:
  1. zgłoszenie kandydata do rady powiatowej izby rolniczej;
  2. oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
  3. listę osób popierających zgłoszenie kandydatury, zawierającą co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.
 5. Druki ww. dokumentów można pobrać ze strony internetowej www.zir.pl lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Maszewie;
 6. Kandydat dokonuje zgłoszenia osobiście do Komisji Okręgowej w Maszewie, do dnia 14 marca 2011 r. (czas i miejsce przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w terminie późniejszym);
 7. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej można uzyskać w biurach izby pod numerem telefonu 91 484 40 72 oraz na stronie internetowej www.zir.pl
[08:37, 23-02-2011]