.:  Wotum zaufania

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Maszewie Paniom - Przewodniczącej Małgorzacie Storma- Piotrowskiej, Agnieszce Lewickiej, Jadwidze Augustyniak, Irenie Plewie, Beacie Woźniak, Marcie Popielarskiej, Żanecie Równiejko, Emilii Kwiatkowskiej oraz Panom- Mirosławowi Górskiemu, Mariuszowi Wiśniewskiemu, Krzysztofowi Janickiemu, Krzysztofowi Seredyńskiemu, Krzysztofowi Smykowskiemu i Adamowi Rojkowi za udzielone mi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

Dziękuję mieszkańcom Gminy Maszewo za udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Maszewo za 2018 rok, za przekazane uwagi i spostrzeżenia.

Dziękuję również wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności pracownikom Urzędu Miejskiego w Maszewie i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Jest to dla mnie bardzo budujące, a jednocześnie przyjmuję to jako wyznacznik do dalszej pracy na rzecz naszej Gminy.

 

                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                              Burmistrz Maszewa

                                                                                                      Paweł Piesio

[13:55, 28-06-2019]