.:  Skarga na treść uchwały z 2007 r.

 

          W dniu 23 lutego 2007 r. Rada Miejska w Maszewie podjęła uchwałę Nr IV/27/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. W uchwale wyznaczono inkasentów upoważnionych do poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów. Na terenie poszczególnych sołectw- sołtysów, a na terenie miasta Maszewo- Urząd Miejski.

          Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Warszawie w wyroku z dnia  23 maja 2019 r. sygn. Akt VIII SA/Wa 211/19 stwierdził, że uchwały w tym zakresie muszą wskazywać inkasentów z imienia i nazwiska, czego w naszej uchwale nr IV/27/2007 brakuje. Wobec powyższego wystąpiłem do Rady Miejskiej w Maszewie o jej uchylenie. Część radnych, w tym Pani Przewodnicząca Małgorzata Storma- Piotrowska w głosowaniu odrzuciło projekt uchwały pozostawiając w obiegu prawnym uchwałę, która według mnie w świetle obowiązujących przepisów jest wadliwa. W związku z tym wystąpiłem do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie tj. do organu, który działając w interesie obywateli jest uprawniony między innymi do zaskarżania aktów normatywnych, celem zbadania przedmiotowej uchwały, czy jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż mając świadomość jej wadliwości nie mogłem pozostawić jej w obrocie prawnym. Prokurator po jej zbadaniu podzielił moje stanowisko stwierdzając, że narusza ona szereg przepisów, w tym art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i skierował ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Szczecinie o jej uchylenie.

          Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Maszewie zarzuciła mi na sesji w dniu 19 listopada 2019 r., że podałem do prokuratury i do sądu radnych Rady Miejskiej w Maszewie, co jest oczywistą nieprawdą, gdyż przedmiotem mojego zapytania była treść uchwały. Jednocześnie powstrzymuję się od dalszego komentowania tego typu publicznych wypowiedzi Pani Przewodniczącej i ich celu.

          Poniżej załączam treść skargi Prokuratury Rejonowej w Goleniowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z której jednoznacznie wynika, że przedmiotem skargi jest uchwała z 2007 r.

Burmistrz Maszewa

Paweł Piesio

 

                                                                                                                                                             [10:15, 20-11-2019]