.:  Pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 19 lipca br. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa przez Gminę Maszewo, oraz w dniu 23 lipca br. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo. Obie uchwały są pozytywne, co wskazuje, że obecnie w sposób prawidłowy podejmowane są działania związane z realizacją programu postępowania naprawczego. Postępowanie naprawcze, które w Gminie Maszewo zostało wprowadzone w poprzedniej kadencji- w 2018 roku pociąga za sobą szereg odgórnych przedsięwzięć finansowych, które muszą być realizowane aby nie zaistniała konieczność zwrotu pożyczki do Ministerstwa Finansów (kwota około 5 mln złotych) a tym samym, żeby Gmina utrzymała płynność finansową i po zakończeniu postępowania mogła dalej prowadzić inwestycje. Są to działania w sferze podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów administracyjnych, polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych, dotacji dla samorządowej instytucji kultury, klubów sportowych, wydatków majątkowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zewnętrznych, promocji. Poniżej skan obu tych uchwał.

UCHWAŁA NR CCLVII.487.2019

UCHWAŁA NR CCLXI.489.2019


[12:32, 26-07-2019]