.:  Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwow± Inspekcj± Pracy, Agencj± Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym O¶rodkiem Wsparcia Rolnictwa. Prezydent RP Andrzej Duda obj±ł ów przedsięwzięcie Honorowym Patronatem.

Celem konkursu jest m.in. działanie prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

W konkursie:

  • mog± brać udział osoby pełnoletnie, prowadz±ce produkcyjn± działalno¶ć rolnicz±, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z wła¶cicieli);
  • nie mog± uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego w kraju;
  • nie mog± uczestniczyć zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres 5 lat;
  • nie mog± brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapie wojewódzkim na miejscach I i II – przez okres 2 lat.

Konkurs przebiegać będzie w 3 etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znaleĽć można pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/.

[22:06, 19-03-2021]