.:  Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2019 roku

W  sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, którym zlecane będą prace zgodnie z ich uprawnieniami zawodowymi o tematyce przedstawionej w załączniku do niniejszego zarządzenia związanej z ustawą, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.).


Załącznik do zarządzenia Nr 53/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2019 roku - Z A P Y T A N I E   C E N O W E.

[12:40, 13-02-2019]