.:  KOLEJNY AWANS GMINY MASZEWO

Po raz czwarty Wojewoda Zachodniopomorski wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową opublikował zestawienie sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. W tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2020, które pokazują jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Nasza gmina wśród gmin wiejsko-miejskich uplasowała się na 15 miejscu, co dało nam awans o kolejnych 14 pozycji względem roku ubiegłego (kiedy to awansowaliśmy o 21 pozycji!)

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem

  • relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem

  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

  • relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem

  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • wskaźnik bezrobocia.

 Więcej informacji pod adresem: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=10846.

[15:13, 10-05-2021]