.:  OPS w Maszewie - Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA 

spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

[23:03, 03-11-2018]