.:  Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu
priorytetowego "Czyste Powietrze"


Cel Programu
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnychlub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej znowo
budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.


Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć
budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.


Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.
Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały
uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z
późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

szczegóły.pdf

Źródło Programu : link

[20:51, 19-09-2018]