.: Gmina Maszewo
kliknij miejscowość w celu wyświetlenia jej historii
Budzieszowce(do 1945 r. Korkenhagen). Miejscowość zlokalizowana jest pomiędzy jeziorami Lechickim i Budzieszowce, bezpośrednio na południowy zachód od Jarosławek, od których oddziela ją tylko ciek łączący oba jeziora. Czas powstania Budzieszowic nie jest znany; prawdopodobnie wiąże się ze średniowieczem. Był to majątek rycerski - stare lenno rodu von Stettin. W XVI w. wybudowano kościół. Od ok. połowy XVIII w. własność rodu von Perband, później bardzo częste zmiany właścicieli (w tym znanych rodów von Flemming, Below, Petersdorf, Blankenburg i inne). Od połowy XIX w. w rękach rodziny Mass. Budzieszowce składały się z majątku rycerskiego oraz małej wsi z 4 zagrodami chłopskimi i jedną zagrodniczą. W konsekwencji regulacji gruntów i wykupu, cała własność chłopska przeszła już w XVIII stuleciu do majątku. W 1785 r. przeprowadzono - dzięki dotacjom króla Fryderyka II - prace melioracyjne na wielka skalę (koszt: 4.500 talarów). Miało to istotne znaczenie, gdyż ziemie należące do Budzieszowic leżały na podmokłym, przyjeziornym terenie. W roku 1872 majątek liczył 2442 mg gruntów, 9 budynków mieszkalnych, 2 rzemieślnicze, ponadto młyn wodny i wiatrak holenderski. Innych zabudowań - wolnych od opłat czynszowych - było 21. Budzieszowce związane były - przynajmniej od XVIII w. z sąsiednimi Jarosławkami poprzez wspólnego właściciela. I tak np. kościół w Budzieszowcach obsługiwał ludność Jarosławek, w których z kolei była zagroda kościelna oraz szkoła - także dla dzieci z Budzieszowic. Na podstawie dostępnych źródeł nie można przesądzić, gdzie znajdowała się główna rezydencja. Założenie parkowe przemawia za Jarosławkami, wielkość folwarku i powiązanie z kościołem - za Budzieszowcami. Nie wykluczone, że rezydencje były w obu miejscowościach. W 1892 r. właścicielem była rodzina Mass, folwark miał 603 ha, ponadto należał do niego młyn wodny i krochmalnia. Przypuszczalnie na przełomie XIX i XX w. miały miejsce znaczące zmiany; w 1905 r. jako właściciel wymieniany jest Petersdorf, zaś grunty folwarku zmniejszają się do 155 ha. Zapewne część ziem sprzedano, tworząc na nich kolonię rolniczą. Do co najmniej 1920 r. nazwisko właścicieli folwarku oraz wielkość areału pozostają bez zmian. Folwark określany jest mianem resztówki. Ostatnie dane z 1939 r. nie wymieniają już folwarku, lecz jedynie "dawne gospodarstwo" o pow. 77 ha i 9 zabudowań rolniczych (20-37 ha). Nie korelują one z informacjami zawartymi w innych źródłach z 1932 r. mówiącymi o istnieniu w Budzieszowcach 42 budynków mieszkalnych oraz 258 mieszkańców. Liczby te są zdecydowanie zawyżone, nie mające potwierdzenia w aktualnej wielkości wsi, być może są to dane łączne dla Budzieszowic i Jarosławek. Po II wojnie światowej wieś rolników indywidualnych.
 
© UM w Maszewie 2019