.: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy
Gminy i Miasta Maszewo

W związku z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Maszewie informuję, że uległ zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat tytułem "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Wpłat należy dokonywać na nr konta:
78 9375 1054 6800 0231 2000 0150.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - II PÓŁROCZE 2019 R.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH II REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH III REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH IV REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WSPÓLNOTY, SPÓŁDZIELNIE

DRUK - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Zmiana wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 września 2019 r. wzrosną opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Odpady segregowane: 16 zł./os.

Odpady niesegregowane: 32 zł./os.

Zgodnie z treścią ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości, jaka zostanie podana w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni.

Wpłat należy dokonywać na nr konta:
78 9375 1054 6800 0231 2000 0150.


PRZYPOMINAMY

O ZMIANIE SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Maszewo.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach (workach):

zielonym (szkło),

żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe),

niebieskim (papier),

brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne).

Odpady zmieszane pojemnik (worek): szary lub czarny.

Szczegółowe informacje:

www.maszewo.pl

tel.: (91) 402-33-86

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZED WŁASNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ

Zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania czystości i porządku przed własną posesją.

Prosimy o wystawianie pojemników/worków z odpadami przed wejście na teren posesji w dniu wywozu odpadów

( do godz. 7:00 ). Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze nie trzymajmy pojemników cały czas przed posesjami w obrębie pasa drogowego, ponieważ wygląda to nieestetycznie.

Urząd Miejski w Maszewie


Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacj


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE GMINY MASZEWO

Zobowiązania unijne i ustawy krajowe nałożyły na Gminy obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zasadniczy sposób zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, konsekwencją tego jest przejęcie przez Gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

KONSTRUKCJA SYSTEMU JEST NASTĘPUJĄCA:

Mieszkańcy wnoszą do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a specjalistyczna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu odbiera i zagospodarowuje wszystkie odpady komunalne zebrane od mieszkańców. Zebrane odpady kierowane są do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie, gdzie poddawane są dodatkowym procesom selekcji i odzysku.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT ORAZ ICH WYSOKOŚĆ, DEKLARACJE

 • deklaracje należy składać w terminie 14 dni od:

  • dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego lub kolejnego mieszkańca;

  • dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • obowiązek wnoszenia opłat powstaje za każdy miesiąc, w którym daną nieruchomość zamieszkuje mieszkaniec,

 • opłatę tą wnosi się co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty,


PAMIĘTAJ !!!

OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY

ZAPŁACISZ MNIEJ ZA ICH WYWÓZ

Na terenie Gminy Maszewo prowadzona będzie zbiórka:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

 • selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

  • szkła,

  • papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

  • odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

  • przeterminowanych leków i chemikaliów,

  • zużytych baterii i akumulatorów,

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  • odpadów wielkogabarytowych,

  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

  • zużytych opon,

  • odzieży,

  • tekstyliów.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Lokalizacja: przedłużenie ul. Spacerowej.

Odpady, wytworzone są w gospodarstwach domowych, których firma nie odbierze bezpośrednio można oddać bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK

 • powstające w gospodarstwie domowym leki, chemikalia w ilości nieograniczonej,
 • zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów w ilości nieograniczonej ,
 • zużyte opony w ilości 8 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego ,
 • odzież w ilości nieograniczonej ,
 • tekstylia w ilości nieograniczonej ,
 • odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej ,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej (kompletny).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w każdą środę od godz. 9:00-17:00.PAMIĘTAJ:

Zabronione jest spalanie, zakopywanie, wyrzucanie i składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.


CZYSTE ŚRODOWISKO TO NASZ WSPÓLNY SKARB

NIE ZAŚMIECAJMY GO

BY NASZE DZIECI I WNUKI MOGŁY SIĘ NIM NADAL CIESZYĆ

Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie regulujące NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI na terenie Gminy Maszewo:

 1. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, PDF: U-XXII-137-2012.pdf, U-XXIII-148-2012.pdf, XXVII-167-2013.pdf, Uchwała XXIV/148/2017

 1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-142-2012.pdf, XXVII-168-2013.pdf, Uchwała Nr XXVII/176/2017

 1. uchwała w sprawie wzoru deklaracji, PDF: Uchwała Nr XVIII/112/2016

 1. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-144-2012.pdf

 1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, PDF:
  XXVII-169-2013.pdf,
  Uchwała nr XVII/102/2016


© UM w Maszewie 2019