Szanowni Mieszkańcy
Gminy i Miasta Maszewo

W związku z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Maszewie informuję, że uległ zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat tytułem "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Wpłat należy dokonywać na nr konta: 78 9375 1054 6800 0231 2000 0150.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - I PÓŁROCZE 2019 R.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH II REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH III REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH IV REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WSPÓLNOTY, SPÓŁDZIELNIE
PRZYPOMINAMY

O ZMIANIE SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Maszewo.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach (workach):

zielonym (szkło),

żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe),

niebieskim (papier),

brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne).

Odpady zmieszane pojemnik (worek): szary lub czarny.

Szczegółowe informacje:

www.maszewo.pl

tel.: (91) 402-33-86


Informacja w sprawie deklaracji

Od 1 czerwca 2018 roku obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr XXX/193/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dn. 26.04.2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.Zmiana wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych


APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZED WŁASNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ

Zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania czystości i porządku przed własną posesją.

Prosimy o wystawianie pojemników/worków z odpadami przed wejście na teren posesji w dniu wywozu odpadów

( do godz. 7:00 ). Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze nie trzymajmy pojemników cały czas przed posesjami w obrębie pasa drogowego, ponieważ wygląda to nieestetycznie.

Urząd Miejski w Maszewie


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2018r.

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacj


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE GMINY MASZEWO

Zobowiązania unijne i ustawy krajowe nałożyły na Gminy obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zasadniczy sposób zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, konsekwencją tego jest przejęcie przez Gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

KONSTRUKCJA SYSTEMU JEST NASTĘPUJĄCA:

Mieszkańcy wnoszą do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a specjalistyczna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu odbiera i zagospodarowuje wszystkie odpady komunalne zebrane od mieszkańców. Zebrane odpady kierowane są do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie, gdzie poddawane są dodatkowym procesom selekcji i odzysku.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT ORAZ ICH WYSOKOŚĆ, DEKLARACJE

 • deklaracje należy składać w terminie 14 dni od:

  • dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego lub kolejnego mieszkańca;

  • dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • obowiązek wnoszenia opłat powstaje za każdy miesiąc, w którym daną nieruchomość zamieszkuje mieszkaniec,

 • opłatę tą wnosi się co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty,

 • opłaty dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Maszewie Nr 81937510546800023130000020,

 • Druk deklaracji


 • PAMIĘTAJ !!!

  OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY

  ZAPŁACISZ MNIEJ ZA ICH WYWÓZ

  Na terenie Gminy Maszewo prowadzona będzie zbiórka:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

  • selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

   • szkła,

   • papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

   • odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

   • przeterminowanych leków i chemikaliów,

   • zużytych baterii i akumulatorów,

   • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

   • odpadów wielkogabarytowych,

   • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

   • zużytych opon,

   • odzieży,

   • tekstyliów.


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Lokalizacja: przedłużenie ul. Spacerowej.

  Odpady, wytworzone są w gospodarstwach domowych, których firma nie odbierze bezpośrednio można oddać bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK

  • powstające w gospodarstwie domowym leki, chemikalia w ilości nieograniczonej,
  • zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów w ilości nieograniczonej ,
  • zużyte opony w ilości 8 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego ,
  • odzież w ilości nieograniczonej ,
  • tekstylia w ilości nieograniczonej ,
  • odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej ,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej (kompletny).

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w każdą środę od godz. 9:00-17:00.  PAMIĘTAJ:

  Zabronione jest spalanie, zakopywanie, wyrzucanie i składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.


  ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

  W celu prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, należy zapoznać się z wymogami przedstawionymi poniżej. Wymienione zostały poszczególne rodzaje odpadów ze wskazaniem pojemnika lub worka do jakiego powinny one trafić.

  ZANIM WYRZUCISZ:

  OPRÓŻNIJ opakowanie z resztek zawartości.

  OPŁUCZ zanieczyszczone opakowanie niewielką ilością zimnej wody.

  ODDZIEL drobne elementy, np. zszywki, lub metalowe/plastikowe krążki z szyjek butelek.

  USUŃ NAKRĘTKI i ETYKIETY z butelek plastikowych.

  ZGNIEĆ butelki PET, kartony, pudełka i puszki.

  NIE ROZBIJAJ butelek i słoików.

  Więcej informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Gminy Maszewo można znaleźć na stronie www.maszewo.pl w zakładce _Gospodarka odpadami komunalnymi_ oraz pod nr telefonów:

  • Urząd Miejski w Maszewie (91) 402-33-86

  • Zakład Komunalny w Maszewie (91) 418-75-04


  CZYSTE ŚRODOWISKO TO NASZ WSPÓLNY SKARB

  NIE ZAŚMIECAJMY GO

  BY NASZE DZIECI I WNUKI MOGŁY SIĘ NIM NADAL CIESZYĆ

  Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie regulujące NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI na terenie Gminy Maszewo:

  1. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, PDF: U-XXII-137-2012.pdf, U-XXIII-148-2012.pdf, XXVII-167-2013.pdf, Uchwała XXIV/148/2017

  1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-142-2012.pdf, XXVII-168-2013.pdf, Uchwała Nr XXVII/176/2017

  1. uchwała w sprawie wzoru deklaracji, PDF: Uchwała Nr XVIII/112/2016

  1. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-144-2012.pdf

  1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, PDF:
   XXVII-169-2013.pdf,
   Uchwała nr XVII/102/2016


© UM w Maszewie 2019