Projekt "Dajmy z siebie więcej dzieciom w Gminie Maszewo"


Projekt "Dajmy z siebie więcej dzieciom w Gminie Maszewo" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr: UDA-POKL.09.01.02-32-128/11-00 z dnia 01.12.2011r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu 05.09.2011r. do 29.06.2012r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych - klasy I - III oraz zakupione pomoce dydaktyczne.


 • Projekt realizowany jest w trzech szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Maszewie,

- Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dębicach,

- Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.


 • Zajęcia realizowane w ramach projektu:

w Szkole Podstawowej w Maszewie:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;

 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych;

 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie.


w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


w Szkole Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


 • Liczba grup zajęciowych:

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Maszewie

15 grup zajęciowych

80 uczniów

Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dębicach

2 grupy zajęciowe

24 uczniów

Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim

2 grupy zajęciowe

24 uczniów


 • Rekrutacja uczniów:

Uczestników projektu - uczniów wyłoniono w okresie listopad-grudzień 2011r. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych klas I-III ze szkół podstawowych na terenie Gminy Maszewo. W projekcie udział bierze 128 uczniów.

 • Rekrutacja nauczycieli:

W grudniu 2011r. w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono nauczycieli, którzy w ramach projektu realizują zajęcia z uczniami szkół, biorącymi udział w projekcie.

Łącznie jest to 14 nauczycieli.

 
© UM w Maszewie 2019