Przewodnik przedsiębiorcy
Słownik pojęć
Beneficjent - oznacza tego, kto może starać się o wsparcie w ramach konkretnego programu. Trzeba pamiętać, że w żadnym przypadku dotacje z funduszy europejskich nie mogą pokrywać kosztów prywatnych przedsięwzięć. Nie dostaniemy więc pieniędzy na budowę prywatnego domu, wymianę okien lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacje są kierowane do tych podmiotów, które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu życia danego regionu. Beneficjentami są więc najczęściej samorządy, jednostki państwowe, stowarzyszenia, ale też przedsiębiorcy, w tym oczywiście osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Dotacja - wsparcie finansowe na rzecz konkretnego projektu - na przykład na wdrożenie nowej technologii w firmie produkcyjnej. Dotacja zawsze stanowi procentowo określoną część kosztów całego przedsięwzięcia. Najczęściej dotacje wypłacane są na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów. Oznacza to, że ten, kto stara się o wsparcie nie tylko musi najpierw złożyć wniosek, opisać w nim planowane przedsięwzięcie, ale przede wszystkim po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony instytucji oceniającej wniosek, sam musi je sfinansować. Dopiero po zakończeniu inwestycji otrzymuje wcześniej ustalony procentowy zwrot poniesionych wydatków.
Konkurs - zdecydowana większość pieniędzy rozdzielana jest w oparciu o ogłaszane nabory wniosków, czyli konkursy. Oznacza to, że dotacje nie są przyznawane w sposób ciagły. Instytucja rozdzielająca dotacje wyznacza termin składania dokumentacji i trzeba się w tym terminie zmieścić. Ocena polega na przyznawaniu punktów za poszczególne elementy wniosku. Tylko ci, którzy zdobędą największa liczbę punktów mogą liczyć na wsparcie. Innymi słowy konkursy oznaczają, że trzeba wyprzedzić w nich konkurencję. Niezwykle rzadko konkursy rozstrzygane są w oparciu o zasadę kto pierwszy ten lepszy.
Koszt kwalifikowany - to koszt, który może być przedmiotem dofinansowania. Oznacza to, że niestety nie wszystkie koszty, które zamierzamy ponieść w związku z realizacją projektu będą stanowiły podstawę obliczenia naszej przyszłej dotacji.
Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 min euro.
Małe przedsiębiorstwo -zatrudnia mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 min euro.
Średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia poniżej 250 pracowników. Roczny obrót nie przekracza 50 min euro, a/lub całkowity bilans roczny nie 43 min eur. Forma prawna prowadzenia firmy w żadnym z trzech powyższych przypadków nie ma znaczenia.
Regionalny Program Operacyjny (PROW) Województwa Zachodniopomorskiego - zarządza nim Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
EFS (Europejski Fundusz Społeczny) - to jeden z funduszy strukturalnych UE, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw. Z EFS finansowane są takie przedsięwzięcia jak: wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy. Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie wsparcia - na przykład na zorganizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje - składają różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia. Dopiero w momencie, gdy one otrzymają pieniądze z EFS - zapraszają do udziału w realizowanych przez siebie projektach.
 
© UM w Maszewie 2019