.: Przyroda Gminy Maszewo

Obszary i obiekty chronione

Obecnie na terenie gminy Maszewo do elementów objętych ochroną z mocy ustawy o ochronie przyrody zaliczono 3 drzewa pomnikowe:

  • Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 5,06 m, wysokości 24 m rosnący w Maszewie, na nieruchomości Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej,
  • Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 5,05 m, wysokości 26 m rosnący w Maciejewie przy przystanku autobusowym.
  • Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 3,80 m rosnący na terenie Leśnictwa Poczernin.

W/w uznano za pomniki przyrody uchwałą Nr XXVI/181/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 sierpnia 2001 r. oraz uchwała Nr XXVIII/122/04 z dnia 18 września 2004 r. W roku 1956 uznano za pomnik przyrody grupę drzew 7 lip szerokolistnych i 1 dąb szypułkowy pod nazwą "Ośmiu Apostołów i Judasz", który nie został zweryfikowany w 1990 r. i nie znajduje się w rejestrze pomników. W przeprowadzonej w 2001 roku inwentaryzacji przyrodniczej (Biuro Konserwacji Przyrody Szczecin) stwierdzono występowanie roślin i zwierząt podlegającej ochronie gatunkowej. Są to gatunki roślin objętych ochroną w licznie 20 w tym:

  • 8 ściśle chronionych roślin naczyniowych,
  • z dziko rosnących wyróżniono: kruszczyk szerokolistny, widłak wroniec, widłak goździsty i barwinek pospolity (są to rośliny leśne), grążel żółty i grzybień biały na 3 jeziorach. Z siedlisk antropogenicznych zaliczono cis i bluszcz pospolity,
  • 4 ściśle chronione gatunki porostów nadrzewnych,
  • 8 gatunków chronionych częściowo: konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanna wonna, bagno zwyczajne, paprotka zwyczajna, porzeczka czarna, kalina koralowa, kocanki piaskowe.

W/w podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 41 poz. 214) gatunki zwierząt objętych ochroną w liczbie:

  • 11 gatunków bezkręgowców,
  • 169 gatunków kręgowców.

W/w są chronione na podstawie Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 13 poz. 61). Wykaz gatunków zawarty jest w dokumentacji "Waloryzacja Przyrodnicza gminy Maszewo". Do najcenniejszych zwierząt objętych ochroną występujących w gminie należy zaliczyć obecność: ropuchy zielonej, rzekotki, bąka, perkoza rdzawoszyjnego, gągoła, bociana białego i czarnego, bielika, puchacza, błotniaka stawowego i łąkowego, derkacza, zimorodka i wydry.

 
© UM w Maszewie 2019